Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požadavky z hudební výchovy  pro pětiletý magisterský studijní obor
Učitelství pro 1.stupeň základní školy
(prezenční i kombinované studium)


 

Součástí studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ je studium hudební výchovy. Cílem studia je připravit budoucího učitele pro plně kvalifikovanou výuku tohoto předmětu ve všech ročnících 1. stupně a vybavit jej nejen teoretickými vědomostmi, ale především praktickými hudebními dovednostmi, jež jsou výchozím předpokladem tvořivého a muzikantsky přitažlivého pojetí hudební výchovy.Obsahem studia je hudební teorie včetně základů harmonie, dějiny hudby, základy dirigování a vedení dětských souborů, intonace, didaktika hudební výchovy, hra na klavír a keyboardy a hlasová výchova.K úspěšnému zvládnutí studia hudebně výchovných disciplín, které jsou povinnou součástí studijního programu učitelství pro 1. stupeň, je nutné, aby měl student před zahájením studia následující vědomosti a dovednosti:

Hudební teorie: základní hudebně teoretické pojmy, čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči, stupnice dur a moll, stavba základních intervalů, durových a mollových kvintakordů a dominantního septakordu včetně obratů, hlavní harmonické funkce (T, D, S).
Intonace: schopnost opakovat jednoduché melodicko-rytmické útvary, sluchově analyzovat a zazpívat jednotlivé tóny zahraných kvintakordů, popř. dominantního septakordu.
Hlasová výchova: kultivovaný a intonačně čistý přednes jednoduché písně, zřetelná výslovnost bez artikulačních vad.
Hra na klavír: minimální požadavky:zvládnutí technických cvičení a přednesových skladeb na úrovni některé ze standardních klavírních škol pro začátečníky (např. Köhler, Beyer, Fibich – Malát, Sarauer, Bartók, Janžurová – Borová, Emonts apod.), klavírní realizace požadavků z hudební teorie a intonace. Doporučená úroveň: absolutorium I. stupně základní umělecké školy.
Doporučená literatura:
ZENKL, L. ABC hudební nauky, Praha: Supraphon 1986.
KOFROŇ, J. Učebnice Harmonie, kap. 1–3, Praha: Supraphon 1978.


Hra na jiné hudební nástroje se v základním rámci studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Katedře hudební výchovy PdF MU nevyučuje a nemůže nahradit hru na klavír! Pokud uchazeč o studium hraje na jiný hudební nástroj (včetně absolventů I. popř. II. stupně ZUŠ), je nutné, aby do zahájení studia zvládl hru na klavír alespoň v rozsahu výše uvedených minimálních požadavků. Dovedností ve hře na jiný hudební nástroj může být využito např. v předmětu didaktika hudební výchovy a v průběhu pedagogické praxe.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmět hudební výchova nefiguruje jako povinný předmět na středních školách v ČR, doporučujeme uchazečům zvážit možnost doplnění chybějících vědomostí a dovedností pod odborným vedením učitelů HV na gymnáziích, v ZUŠ atd.

Eventuelní nejasnosti je možno konzultovat na Katedře hudební výchovy PdF, Poříčí 31, III. poschodí, v rámci „dne otevřených dveří“.
Dále Vás prosíme, abyste věnovali pozornost
následujícímu upozornění.

 

 

<< zpět