Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doktorské studium

Doktorské studium na Katedře hudební výchovy
studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE


oboru: Hudební teorie a pedagogika
 

 

English version 

Publikační činnost doktorandů - Elektronický časopis 

Seznam studentů doktorského studia

 

Základní informace o přijímacích zkouškách a podmínkách studia zájemci naleznou nejen na webových stránkách Pedagogické fakulty MU, oddělení pro výzkum a vývoj: 

Oddělení pro výzkum a vývoj Složení oborové rady

Předseda:

Prof. Michal Košut, Ph.D.

Členové:

Prof. PhDr. Jindřiška Bártová.
Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Doc. PhDr. Zdeněk Marek, CSc.
Doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D.
Doc. Mgr. Vladimír Richter
Doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
 


Témata dosud obhájených doktorských prací

 

 • Analýzy hudebních děl XX. století (tzv. novopolská škola) 
 • Vliv modální improvizace na vnímání hudby 20. století
 • Metamorfózy syntéz a fantazií Bohuslava Martinů
 • Analýzy klavírních skladeb autorů působících v 60. létech na JAMU v Brně
 • Témbrová a posttémbrová instrumentální tvorba Krzysztofa Pendereckého (analýza)
 • Vnímání hudebního díla
 • Problematika hodnoty a hodnocení uměleckého díla
 • Využití pěvecké techniky při reedukaci a rehabilitaci hlasových poruch
 • Klavírní cyklus Mikrokosmos Bély Bartóka - kompoziční, formální a didaktická analýza
 • Orchestrální tvorba Ctirada Kohoutka
 • Evropské podoby hudebního minimalismu
 • Vývoj sonátovej formy v klavírnej tvorbe romantikov prvej polovice 19. storočia (Analýza vplyvov a príčin zmien hudobného myslenia a z toho rezultujúce nároky na interpretáciu)
 • Eduard Tregler - osobnost ve vývoji varhanní hudby a pedagogiky
 • Česká a slovenská klavírní literatura 2. poloviny 20. století
 • Vztah hudební percepce a aktivního provozování hudby u středoškolské mládeže
 • Vývoj variační formy v klavírní literatuře
 • Alois Piňos - skladatelská a pedagogická činnost - analýzy komorních děl po roce 2005
 • Vokální tvorba autorů brněnské Cameraty


 

Studijní plán

A. Povinné předměty:


I. ročník

Estetika a obecná teorie umění                                     2 semestry Zk 4+5

(Aesthetics and General Theory of Art)


Hudební pedagogika                                                    2 semestry Zk 4+5

(Musical Pedagogy)

Hudební psychologie                                                    2 semestry Zk 4+5

(Musical Psychology)II. ročník

Aplikovaná hudební sémiotika a sémantika                    2 semestry Zk 4+5

(Applied Musical Semiotics and Semantics)

Vztahy mezi jednotlivými druhy umění                           2 semestry Zk 4+4

(Relations Between Particular Kinds of Art)I.-III. ročník

Cizí jazyk na úrovni C1                                                  1 semestr Zk (na MU) 7
 
(Foreign Language on the level C1)

Odborná orientace v oboru                                           6 semestrů Z 6x5

(Professional orientation in the Field of Study)               

Příprava disertační práce                                              6 semestrů Z 6x15

(Preparing of Dissertation)

Disertační práce                                                          Z 18

(Dissertation)

Student si povinně zvolí jeden Cizí jazyk C1: zkouška na Centru jazykové přípravy.

Dále si může zvolit druhý Cizí jazyk - B1 (viz níže) - pouze pasivní znalost určená k orientaci v odborných textech. Rozpis do jednotlivých semestrů není rigorózně stanoven.
B. Povinně volitelné předměty:II. ročník

Sociologické aspekty hudební kultury                            2 semestry Ko 3+3

(Sociological Aspects of Musical Culture)

Sémantická analýza hudebního díla                               2 semestry Ko 3+3

(Semantic Analysis of Works of Music)

Cizí jazyk na úrovni B1                                                 1 semestr Zk (na MU) 5

(Foreign Language on the level B1)

Výtvarné umění 20. století                                           1 semestr Zk 5

(Visual Arts of 20th Century)


Ze skupiny B doktorand podle pokynů školitele povinně zapisuje z každé dvojice nejméně jeden předmět.

Doktorand vybírá vždy ze dvojice kolokvií a zkoušek. Kdo např. nebude skládat zkoušku z Cizího jazyka B1, musí si zvolit Výtvarné umění 20. století. Cizí jazyky a Výtvarné umění 20. století se mohou zapisovat jak v podzimním, tak v jarním semestru příslušného akademického roku.C. Volitelné předměty:


I.-III. ročník

Počítačová notografie                                                                  1 semestr Ko 3

(Computer Notography)

Seznam předmětů ze skupiny C může být kdykoli modifikován podle aktuální situace a potřeb doktorské práce studenta.


D. Individuální program:

Individuální plán je zaměřen na zpracování závěrečné doktorské práce podle zvoleného tématu, který schvaluje oborová rada. Program této části studia navrhuje po dohodě se studentem školitel.

Složení všech předepsaných zkoušek a zápočtů je podmínkou pro pokračování ve studiu.

<< zpět